top of page

Psychoterapeutický výcvik zaměstnankyně domova


I ve druhém ročníku Velké výzvy jsme podpořili pelhřimovský Domov pro seniory. Tentokrát dokončení tříletého psychoterapeutického výcviku v Rogersovské psychoterapii sociální pracovnice pečovatelské služby a denního stacionáře. Služba klientům domova, jejich rodinám, docházejícím seniorům, osobám chronicky nemocným a zdravotně postiženým má denní dopad až na 150 lidí.Carl Ransom Rogers byl americký psycholog a psychoterapeut, profesor na univerzitách Ohiu, Chicagu a Wisconsinu. Spolu s Abrahamem Maslowem patřil mezi nejvýznamnější představitele humanistické psychologie. Byl 6. nejcitovanějším psychologem 20. století. zdroj: Wikipedie


Zhodnocení účasti na psychoterapeutickém výcviku - Rogersovská psychoterapie.

Tento na „člověka zaměřený psychoterapeutický přístup“ lze výborně využít při sociální práci se seniory a osobami se zdravotním postižením. Tito lidé mívají nízké sebevědomí a pocit, že pro ně skončila aktivní část života, kdy byli užiteční a měli určité společenské postavení, cítí se ztracení. Život se pro ně velmi změní, musí se vyrovnat s novou životní rolí.

Sociální pracovník za pomoci Rogersovská terapie vede klienty k lepšímu kontaktu s jejich pocity, hledání vlastních potřeb, jejich nových hranic. Sociální pracovník podporuje vlastní rozhodnutí klienta a jeho individualitu, neříká klientovi, co má dělat. Klient proto není pasivním posluchačem rad a doporučení, ale musí sám aktivně řešit svou životní situaci.

Při spolupráci sociálního pracovníka a klienta je velmi důležité navázání dobrého vztahu založeného na vzájemné důvěře. Na výcviku jsme trénovali vedení rozhovorů, které jsou v praxi sociálního pracovníka základním pracovním nástrojem. Učili nás, že je vždy nutné dodržovat základní principy Rogersovské psychoterapie:

- brát klienta takového, jaký je, s jeho aktuálními pocity a bez potřeby měnit ho. Tím vyjadřujeme klientovi úctu a podporujeme jeho individualitu.

- aktivně naslouchat klientovi, orientovat se v jeho emocích, vzdávat se vlastního hodnocení. Klienta neposuzujeme – nepracujeme s jeho „diagnózou“, ale jednáme s ním jako s „člověkem“.

- být ve vztahu sám sebou – nejsme ve vztahu za „experta“, nerozhodujeme o životě klienta. Své potřeby a své další směřování určuje klient sám.

Kommentare


bottom of page