top of page

Zřízení záchranné a reintrodukční stanice volně žijících živočichů na PelhřimovskuSpolek pro ochranu přírody Pelhřimovska usiluje o zřízení 40 voliér a zázemí. Tato stanice bude sloužit třem účelům.


Prvním je záchrana handicapovaných živočichů, kteří budou odchyceni na území okresu Pelhřimov, poskytnutí veterinární péče a návrat do krajiny. Pokud návrat nebude možný, tak zajištění dalšího života zvířete v důstojných a bezpečných podmínkách stanice či u spolupracujících dobrovolníků. Zvířatům se dostane odborné pomoci rychleji než doposud, bez stresujícího transportu do vzdálenější Vlašimi. Zachráněná zvířata se budou navracet zpět do přírody Pelhřimovska. Odhadujeme, že stanicí projde 300 handicapovaných živočichů ročně.Druhým účelem je chov, rozmnožování a následná reintrodukce (návrat) druhů na našem okrese vyhynulých či kriticky ohrožených, např.: králík divoký, sýček obecný, sova pálená, tetřívek obecný, koroptev polní. Navracením či posilováním populací mizejících druhů do krajiny projekt přispěje k druhové pestrosti přírody Pelhřimovska, která posiluje stabilitu ekosystémů (zvláště v případě predátorů, viz vliv dravců na přemnožené hraboše).
Třetím účelem je edukační činnost, zapojení veřejnosti do chodu stanice. Ve stanici bude zájemcům umožněno se o zvířata starat a posléze se i zúčastnit jejich návratu do přírody po uzdravení. Činnost stanice podpoří vztah lidí pelhřimovského okresu k přírodě, jejich ohleduplnost a všímavost vůči místní fauně i připravenost pomoci potřebným živočichům. Součástí edukační činnosti bude spolupráce s místními školkami a školami – nabídka exkurzí. Záchranné stanice bývají též jedním z cílů rodinných výletů, zvýší se tak přitažlivost Pelhřimova jako turistického cíle. Předpokládáme, že stanici navštíví turisté v řádu stovek osob ročně.


Reintrodukční činnost stanice je motivována úbytkem či vymizením původních druhů živočichů z krajiny. V současné době probíhajících klimatických změn paradoxně vznikají příhodné podmínky pro jejich návrat – např. ptákům svědčí teplé zimy, sucho, přemnožení hlodavců i změna druhového složení lesů. Postupně na základě přijatých změn zákonů a činnosti některých k přírodě citlivých zemědělců, obcí i jednotlivců, jsou realizována opatření, která ozdravují krajinu a umožňují návrat některých dalších druhů: obnova mokřadů, obnova remízků, mezí a polních cest, zmenšení maximální výměry lánů. Tomuto trendu stanice napomůže chovem a vypouštěním ubývajících či vymizelých druhů živočichů do krajiny.


Záměrem je vybudovat stanici v Pelhřimově, či bezprostředním okolí, aby byla dobře přístupná veřejnosti, školám, dobrovolníkům. Součástí projektu je též vybudování komunitního sadu.

Comentários


bottom of page