top of page

Včelka - Terénní péče na Pelhřimovsku

Cílem žádosti Včelky ve Velké výzvě NFP je zvýšení dostupnosti a flexibility terénních sociálních služeb (pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a osobní asistence) seniorům a osobám se zdravotním postižením žijícím na Pelhřimovsku. Peníze získané od firemních partnerů nadačního fondu a od individuálních dárců jsou použity na úhradu nákladů spojených s používáním aut při poskytování terénní péče.


Předpokládaný počet klientů: 30

Předpokládaný počet hodin přímé péče: 3 800

Služby využívají senioři a osoby se zdravotním postižením.

Přínosem je větší flexibilita a zajištění dostupnosti terénních služeb na území Pelhřimova a jeho přilehlých obcích v dojezdové vzdálenosti do cca 20 km (od Humpolce).


Poskytované služby přispívají k řešení nepříznivé sociální situace klientů, a to na základě jejich individuálních potřeb, přání a očekávání.

Podpora, pomoc a péče je poskytována klientům v Humpolci, Pelhřimově a přilehlých obcích v takovém rozsahu, aby mohli i nadále zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, nemuseli se stěhovat do pobytového zařízení, ale zároveň tak, aby nebyla vytvářena závislost klienta na dané službě.

Pečovatelská služba je poskytována každý den včetně víkendů a státních svátků od 6:00 do 22:00 hodin, osobní asistence nepřetržitě a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením každý všední den od 8:00 do 16:00 hodin.


Na cesty za klienty využívají pracovníci převážně svá soukromá auta, k dispozici mají i 2 služební vozidla, která jsou denně využívána. Díky služebním vozidlům dokáže Včelka pružně reagovat na situace, kdy je vozidlo pracovníka servisováno a je schopna obsloužit klienty obcí, které jsou v odlehlých částech regionu a v konečném důsledku zajistit péči vícero klientům.


Organizace byla založena v roce 2010, od roku 2018 se stala součástí sdružení pečujících organizací Včelka, které zajišťuje současně domácí zdravotní péči seniorům a osobám se zdravotním postižením prostřednictvím svých zhruba dvaceti poboček po celé ČR. Organizace VČELKA sociální služby i díky propojenosti zdravotně-sociálního segmentu v rámci terénní péče, včetně zavádění inovativní / asistivní technologie, je součástí Národní sítě poskytovatelů sociálních služeb pod MPSV.

Na Vysočině působí od listopadu 2017 a od roku 2018 je zařazena do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

Převažující cílovou skupinou jsou senioři, kteří jsou z důvodu věku, zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace odkázáni na pomoc a podporu druhé osoby.


Klienti služeb si poskytnuté služby hradí z vlastních zdrojů, především z příspěvku na péči. Úhrada od klientů za poskytované služby však nepokrývá reálný náklad spojený s poskytováním služeb. Včelka pracuje na základě Pověření MPSV, které ukládá povinnost vícezdrojového financování. Je financována z převážné části z dotace od MPSV, dále pak z dotací od krajů a obcí, ve kterých poskytuje služby. Také je spolufinancována z příspěvků od nadačních fondů a dárců. Pro udržitelnost projektu je důležité dodržovat povinnost vícezdrojového financování a poskytovat kvalitní péči, dostupnou časem i místem.





Comentarios


bottom of page