top of page

Včelka sociální služby o.p.s

Zajištění Pečovatelské služby v menších obcích na Pelhřimovsku

Včelka je registrovaným poskytovatelem terénních sociálních služeb s nadregionální působností.

Jejím posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, aby uživatelé mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a i nadále mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatele, podporuje jeho samostatnost a neprohlubuje závislost na sociální službě.

Cílem Včelky je poskytovat sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Snaží se o zachování či rozvoj stávajících schopností, dovedností a soběstačnosti uživatelů tak, aby mohli žít ve svém přirozeném, domácím prostředí.

Projekt je určen občanům žijícím v menších obcích na Pelhřimovsku. Včelka je jedinou službou s dojezdovou vzdáleností cca 25 km od střediska v Humpolci a detašovaného pracoviště v Pelhřimově a s dostatečnou kapacitou k zajištění služeb těmto občanům.

Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob, a v zařízení sociálních služeb od 7:00 do 20:00 hodin, každý den včetně sobot, nedělí a svátků.

Pečovatelská služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 40. odst. 2 a poskytuje základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Nejhojněji zastoupenou cílovou skupinou jsou senioři, kteří jsou v důsledku věku, zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace odkázáni na pomoc a podporu druhé osoby. Z toho důvodu jsou pracovníci Včelky průběžně proškolováni v oblasti bazální stimulace, práce s osobami s různými typy demencí atd.

Uživatel služeb si poskytnuté služby hradí především z příspěvku na péči. Tato úhrada však nepokrývá reálný náklad spojený s poskytováním služby. Včelka pracuje na základě Pověření MPSV, které ukládá povinnost vícezdrojového financování. Je tedy financována z převážné části z dotace od MPSV, dále pak z dotací od krajů a obcí, ve kterých poskytuje služby. Také je spolufinancována z příspěvků od nadačních fondů a dárců.

Nadační fond pro Pelhřimovsko podpořil Včelku ve Velké výzvě 2020.Comments


bottom of page