top of page

S Mravencem do přírody

Český svaz ochránců přírody, středisko ekologické výchovy Mravenec Pelhřimov

již přes dvacet let tvoří ekologické výukové programy pro děti z mateřských a základních škol z okresu Pelhřimov, vede pravidelné zájmové kroužky se zaměřením na vnímání přírody, tvoření kladného vztahu k ní i lidem a pořádá veřejně osvětové akce.

Cílem Mravence je přivést děti i dospělé k lásce k přírodě a ke svému okolí. Přimět je přírodu více znát a trávit v ní více svého času a radovat se z ní i s ní.


"Výchova dětí není vidět za měsíc, za rok…zpětná vazba se těžko vejde do tabulek. Ale to, že k nám na kroužek chodí již děti dětí, které chodily kdysi samy, je pro nás radostí i největší zpětnou vazbou.:-)


Chceme dětem ukazovat přírodu, její krásu i důležitost, pomoci jim najít k ní přátelský vztah, sounáležitost a zájem o ní i o lidi kolem sebe prostřednictvím ekologických výukových programů i volnočasových aktivit strávených v zájmovém kroužku Klub přátel Mravence a Včelařství. Klademe důraz na praktické činnosti – s dětmi vyvěšujeme, evidujeme a čistíme budky. Starší z nich bereme i na dobrovolnickou akci – Hrabání Kladinského potoka – kde si sami zkusí údržbu chráněné louky. Pro různé cílové skupiny – děti, mládež, rodiče s dětmi, seniory… pořádáme veřejně přístupné osvětové akce – např. Den Země, Medování. Vydáváme informativní materiály, letáčky, pracovní listy, pohledy", říká vedoucí spolku paní Marta Kosová.


Náplň činnost spolku během roku:

Srpen – září 2021 – Příprava nových ekologických výukových programů a tvorba pomůcek

Září – červen – realizace ekologických výukových programů

Pravidelné schůzky zájmových kroužků

Focení a sběr dat na tiskové materiály – pracovní list, pohledy, nálepky

Tvorba nových pomůcek na EVP i schůzky

Víkendové akce

Duben tradiční oslavy Dne Země v Děkanské zahradě

Červenec 14 denní dětský tábor na Chválkově

Září Den bez aut

Prosinec Medování


Personální pokrytí:

Marta Kosová, Ing. Václav Kos, Bc. Miroslav Pavlíček, Eva Norková, Bc. Jan Svěrák, Jana Humpová.


Dosavadní praxe:

24 let práce na okrese Pelhřimova – ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

32 let práce s dětmi v jejich volném čase, vedení zájmových kroužků, výchově dalších vedoucích a instruktorů, předávání mnohaletých zkušeností dalším generacím.

21 let praxe v pořádání veřejně osvětové akce Den Země (v loňském roce pro rekordních 1600 účastníků)

17 let pořádání Medování – akce pro veřejnost, podpora včelaření, akce spojená s medem a předvánočním zastavením

19. rokem se zapojujeme do celorepublikového projektu „Podpora biodiverzity – vyvěšování a evidence ptačích budek“ – za tu dobu jsme vyvěsili více jak

19. rokem se staráme o zvláště chráněná území – rašelinné louky s výskytem zvláště chráněných rostlin a živočichů. V současné době jde o více než 14 ha plochy zvláště chráněných území.


S projektem "S Mravencem do přírody" spolek požádal Nadační fond pro Pelhřimovsko o finanč